Úvodná stránka » AKTIVITY » Denné činnosti

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

-hry a činnosti podľa výberu detí,
-zdravotné cvičenie,
-vzdelávacia aktivita,
-pobyt vonku,
-činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Hry a činnosti podľa výberu detí sú  zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity.
Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad.Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri,ako aj v exteriéri materskej školy. 
Vzdelávacie aktivity: v rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí.
Pobyt vonku: súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity,voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy.Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu:stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase.Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí.
Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.