Úvodná stránka » Zámer MŠ

Zámerom našej materskej školy je uspokojiť potreby dieťaťa a rozvíjať jeho osobnosť po stránke estetickej, sociálnej i kognitívnej. Obdobie predškolského veku je charakteristické výrazným rozvojom kognitívnej, intelektovej, perceptuálno-motorickej a sociálnoemocionálnej úrovne dieťaťa. U dieťaťa sa práve v tomto období prebúdza prirodzená túžba po estetickom zážitku a potreba osvojiť si zručnosti tvorivého estetického sebavyjadrovania na elementárnej úrovni, kde patria literárno-dramatické, hudobno-pohybové, výtvarné a literárne oblasti. Dieťa si postupne vytvára pre život dôležitú emocionálnu gramotnosť (na elementárnej úrovni) a aktívny tvorivý vzťah k umeniu ako takému. Takto si dieťa v radostnom, tvorivom estetickom sebavyjadrovaní osvojuje sociálno-emocionálne zručnosti.Tu sa prepája výtvarná výchova s hudobnou, literárnou, pohybovou i dramatickou. Jednotlivé činnosti poskytujú priestor na rozvoj schopností nevyhnutné na formovanie budúceho gramotného človeka, schopného vnímať, chápať, používať a tvoriť aj vizuálne informácie a prostredníctvom nich efektívne komunikovať. Nezabúdame pritom ani na históriu,matematiku a environmentálne cítenie. Dieťa v tomto období citlivo vníma a prežíva estetické podnety, má prirodzenú schopnosť tešiť sa z maličkostí, objavuje krásu nielen v umení, ale aj v prírode a v tých najobyčajnejších veciach. Rozvoj fantázie detí podnecujú estetické vzťahy,pretože účelové väzby k veciam nahrádzajú fantazijné. Ak detská fantázia nie je obmedzovaná môže voľne variovať predstavy, alebo významy vo vzťahoch k predmetom. Tieto procesy prebiehajú vo vedomí dieťaťa aj mimo jeho estetických, či umeleckých aktivít, ale estetické vzťahy efektívnosť týchto procesov prehĺbia. Činnosti spojené s estetickou výchovou rozvíjajú estetické cítenie detí, predovšetkým ich výtvarný, hudobný a slovesný prejav, no zvyšuje aj ladnosť telesných akcií a kvalitu spoločenského správania. Vo všeobecnosti estetická výchova kultivuje správanie a pôsobí na utváranie elementárnych základov hodnotového systému dieťaťa založeného na všeľudských hodnotách.Zámerným pedagogickým pôsobením budeme ovplyvňovať estetické hodnotové orientácie, estetické normy a rozvíjať estetické vnímanie. V tomto veku je už možné estetickú výchovu budovať ako uvedomelé spoznávanie možností umeleckého materiálu, ako spoznávanie väzieb materiálu a výrazu, je možné usilovať sa o pevnejšiu vnútornú organizáciu detských výtvorov. Estetickú výchovu v tomto veku detí možno realizovať aj ako receptívnu (vnímanie), aj ako aktívnu (tvorba). Spojením dvoch oblastí, a to receptívnej a aktívnej zložky estetiky sa dostaví plný efekt estetickej výchovy. Receptívna zložka estetiky rozvíja estetické vnímanie, prežívanie, poznávanie, vytvára vzťah k prírode a aktívna zložka estetiky, utvára spôsobilosť estetického vyjadrovania a rozvíja esteticko-pracovné zručnosti.Týmto sa prebúdza u dieťaťa prirodzená túžba po estetickom zážitku a potreba osvojiť si zručnosti tvorivého estetického sebavyjadrovania na elementárnej úrovni, kde patria literárnodramatické,hudobno-pohybové, výtvarné a literárne oblasti, ktoré sa prelínajú pri realizovaní procesu vnímať umenie, rozvíjať fantáziu, predstavivosť a obrazotvornosť, estetickú orientáciu a environmentálne cítenie.

Medzi čiastkové ciele si kladieme :

účinne podnecovať všetky sféry psychiky, predovšetkým emocionálny rozvoj,

priaznivo pôsobiť na stav fyzickej a psychickej pohody dieťaťa,

rozvíjať vyššie estetické city a ich prostredníctvom integrovať hudobný, tanečný, výtvarný,literárny a dramatický zážitok do jedného komplexného estetického zážitku, v ktorom sú zapojené takmer všetky zmysly,

do esteticko –výchovných činností zaraďovať zmyslové cvičenia pre úspešné zvládnutie čitateľskej a pisateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

vytvorenie podnetného prostredia, ktorého súčasťou bude funkčné využívanie prostriedkov,okrem iného aj IKT prostredníctvom ktorých budeme zvyšovať jednotlivé druhy gramotnosti.